• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Điểm nghẽn của thể chế kinh tế

Điểm nghẽn của thể chế kinh tế

Trong thảo luận chính sách này, nhóm tác giả đặt ra và trả lời ba câu hỏi: Vì sao cách làm hiện tại sẽ thất bại? Các vấn đề cốt lõi của cải cách GP là gì? Và một cách làm mới, gồm cả những giải pháp thực thi trong ngắn hạn và một lộ trình mang tnh tổng thể và dài hạn là như thế nào?

Nhóm tác giả cho rằng, muốn giải quyết được dứt điểm vấn nạn ‘giấy phép con’, Chính phủ cần phải tến hành một cuộc cải cách toàn diện và có hệ thống về Quy định hành chính trong kinh doanh (Regulatory reform). Cải cách thành công sẽ mang lại lợi ích to lớn, đặc biệt trên ba phương diện. Thứ nhất, cởi trói, giảm gánh nặng cho khu vực DN để thúc đẩy lực lượng này đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo và gia năng năng suất. Thứ hai, cắt giảm và đơn giản hóa quy định về kinh doanh (De-regulaton); Minh bạch hóa và kiểm soát tốt việc ban hành quy định là phương cách hiệu quả nhất để chống tham nhũng. Thứ ba, tnh giản bộ máy hành chính thông qua định nghĩa lại chức năng hệ thống Nhà nước và cải cách hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công.

Dù thách thức là rất lớn, Việt Nam có những lợi thế để có thể thành công. Con đường cải cách Việt Nam thực hiện đã có những tiền lệ và bài học tốt từ thế giới, cả từ các quốc gia phát triển lẫn các nền kinh tế đang chuyển đổi và ngay cả những bài học hữu ích của chính Việt Nam từ trong quá khứ. Nếu có những bước đi bài bản, tạo ra những thành quả chắc chắn thì thành công của cải cách GP không những giúp Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng mà còn gợi ý nhiều tến trình cải cách các thể chế kinh tế, giúp hình thành một nền kinh tế thực sự thị trường kiến tạo cho Việt Nam một lộ trình phát triển nhanh hơn và bền vững.

Download báo cáo tại đây
 

Top