• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
Toya

Nguyễn Quang Đồng

Chuyên gia Chính sách công

Ông Nguyễn Quang Đồng là chuyên gia về Chính sách công. Ông có kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn chính sách về các vấn đề thể chế kinh tế thị trường, cải cách khu vực hành chính công và dịch vụ công; xã hội dân sự và các vấn đề phát triển. Ông có bằng Thạc sỹ về Quản trị Nhà nước và Chính sách công, Đại học Queensland (Australia).

Top