[IPS_10/2021] Luật điện ảnh (sửa đổi) với phát triển công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam

[IPS_10/2021] Luật điện ảnh (sửa đổi) với phát triển công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam

Ngày ban hành: 21/10/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Luật điện ảnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 năm tháng 10 này và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022.

Kính mời Quý vị xem thêm các góp ý xây dựng chính sách thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam tại Newsletter tháng 10 của IPS tại [IPS_10/2021] LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH Ở VIỆT NAM (office.com)