[IPS_1-2/2022] Tọa đàm xây dựng chính sách Quản lý dịch vụ trên Internet

[IPS_1-2/2022] Tọa đàm xây dựng chính sách Quản lý dịch vụ trên Internet

Ngày ban hành: 08/03/2022

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 17/02/2022, Tọa đàm “Xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên internet nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam” do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Liên minh Internet châu Á (AIC) tổ chức.

Tọa đàm đã đưa ra 06 khuyến nghị lớn về cách tiếp cận trong xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên internet tại Việt Nam và 08 khuyến nghị chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Kính mời quý vị xem chi tiết tại [IPS_1-2/2022] TỌA ĐÀM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRÊN INTERNET (office.com)