Sandbox Regulatory để bảo vệ cơ quan và doanh nghiệp nhà nước tiên phong ứng dụng công nghệ số vào kinh tế

29/03/2022 | Tin hoạt động
Đây là quan điểm của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) về cơ chế quản lý thử nghiệm hiện nay tại Việt Nam, được phát biển tại Hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Chia sẻ

Theo ông Đồng, hiện nay, Việt Nam đã đi chậm hơn so với các nước phát triển trên thế giới từ 05 - 10 năm trong quản lý thử nghiệm đối với hoạt động ứng dụng công nghệ số vào kinh tế. Giờ đây, cần thiết nhận thức lại về vai trò của Sandbox Regulatory và lựa chọn sự ưu tiên.
Ông Đồng cho rằng, Sandbox Regulatory để bảo vệ nhà nước và bảo vệ một số doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế Sandbox phải bảo vệ lợi ích của người dùng và phải giữ chân doanh nghiệp công nghệ số ở lại Việt Nam.
Lĩnh vực mà Việt Nam cần ưu tiên sử dụng cơ chế Sandbox là khai thác dữ liệu (ứng dụng công nghệ để khai thác, ví dụ dữ liệu về y tế, trong giai đoạn chống dịch COVID-19 có thể thấy dữ liệu y tế có vai trò rất quan trọng nhưng năng lực khai thác dữ liệu lại hạn chế). Và nên đưa quy định chung về khung thử nghiệm pháp lý vào Luật Công nghiệp công nghệ số.