Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Time: 9:00 - 17:00 Nov 11 2020

18 Nguyễn Du, Hà Nội

Description

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2019.
Căn cứ Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong đó giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số. Ngày 12/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quết định số 1726/QĐ-BTTTT về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".
Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp tổ chức Hội Thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, ngành và địa phương năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cụ thể như sau:
Thời gian: 13h - 17h, thứ tư ngày 11/11/2020
Địa điểm: Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (18 Nguyễn Du, Hà Nội)
Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
Đồng chủ trì: Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Ms Ngọc (Email: ngocnp@ips.org.vn | SĐT: 0982 296 998)

Event location