IPS tuyển chuyên gia kiểm toán dữ liệu

06/10/2021 | Tuyển dụng

Chia sẻ

Tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải dịch chuyển phần lớn các hoạt động quản lý và vận hành nội bộ lên môi trường trực tuyến. Kết hợp với xu thế chuyển đổi số, khối lượng dữ liệu được tạo ra ngày càng trở nên khổng lồ. Điều này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức trong việc hoàn thiện quy trình tổ chức và quản lý dữ liệu nội bộ. Với tầm quan trọng như vậy, tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức chương trình kiểm toán dữ liệu nhằm hỗ trợ các tổ chức đánh giá việc thực hành tổ chức và quản lý dữ liệu của các tổ chức và có nhu cầu hợp tác với các tổ chức/nhóm chuyên gia về kiểm toán dữ liệu để thực hiện chương trình.

Nội dung chi tiết [tại đây]

Các Tổ chức/cá nhân quan tâm, xin gửi gửi lý lịch khoa học (CV) và bộ đề xuất tư vấn bao gồm kế hoạch kiểm toán, phương pháp, và đề xuất mức phí chuyên gia đến contact@ips.org.vn, trước ngày 22/10/2021.