Tập huấn An toàn số cho các tổ chức xã hội: Chính sách, Pháp lý và Thực hành

Jul 13 2019 | Event News
Ngày 11/07/2019 và 12/07/2019, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức chương trình tập huấn “An toàn số cho các tổ chức xã hội: Chính sách, Pháp lý và Thực hành” tại văn phòng Oxfam tại Việt Nam.

Share

Ảnh: Các học viên tại buổi tập huấn khởi động đầu giờ

Hướng dẫn viên lớp tập huấn là nhóm chuyên gia Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) gồm có luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu, luật sư Nguyễn Tiến Lập, Nguyễn Quang Đồng và Đào Lê Cương (Oxfam).

Ảnh: Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Nhóm chuyên gia IPS trình bày tại buổi tập huấn

Chương trình tập huấn có năm nội dung chính, cụ thể đó là bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở Việt Nam, các thách thức và rủi ro an toàn thông tin, an ninh mạng trong bối cảnh số hóa các hoạt động kinh tế, xã hội; Chính sách và khung pháp lý về an toàn số ở Việt Nam (Luật Hình sự, Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn); Các tổ chức xã hội tuân thủ các quy định pháp lý về an ninh, an toàn thông tin như thế nào?; Thực hành các kỹ năng cơ bản về an ninh mạng trong tổ chức xã hội và Các tổ chức trong mạng lưới vận động chính sách mà Oxfam đang hỗ trợ có thể làm gì trong các vấn đề về tự do internet, bảo vệ người dùng, an ninh mạng.

Ảnh: Học viên tham gia buổi tập huấn