[IPS_2/2021] Tóm tắt các điểm chính Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

[IPS_2/2021] Tóm tắt các điểm chính Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Dự thảo Nghị định này quy định về dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, cơ chế xử lý vi phạm về dữ liệu cá nhân, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ thu thập ý kiến đóng góp của Doanh nghiệp trong thời gian từ 22/2 - 31/3/2021 để tổng hợp và gửi kiến nghị đến cơ quan soạn thảo.
Toàn văn dự thảo và Bản tóm tắt một số điểm chính xem thêm tại đây.