[IPS_7/2021] Hạ tầng "Đám mây" cho chuyển đổi số

[IPS_7/2021] Hạ tầng "Đám mây" cho chuyển đổi số

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Điện toán đám mây là cơ sở hạ tầng số quan trọng, phục vụ phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số ở Việt Nam, được ghi nhận trong các văn bản mang tính định hướng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia như Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ bối cảnh đó, trong bản tin tháng 7/2021, Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) trình bày 3 lợi ích của điện toán đám mây và 5 khuyến nghị chính sách cho lĩnh vực này.

Mời quý vị xem thêm bản tin tháng 7 tại [IPS_7/2021] HẠ TẦNG "ĐÁM MÂY" CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ