Báo cáo Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Báo cáo Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) thực hiện và công bố báo cáo Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An.
Báo cáo này được Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) soạn thảo nhằm mục đích phục vụ cho Hội thảo Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Tài liệu sẽ cung cấp một bức tranh tổng quan về môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An, so sánh tương quan với các tỉnh, thành phố khác dưới tác động của quản trị địa phương dựa trên các nguồn số liệu thứ cấp.
Đọc toàn bộ báo cáo chi tiết tại đây