Thảo luận chính sách: Chuyển đổi số y tế - Hướng tới khai thác giá trị dữ liệu y tế dựa trên nền tảng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu

Thảo luận chính sách: Chuyển đổi số y tế - Hướng tới khai thác giá trị dữ liệu y tế dựa trên nền tảng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Năm 2020, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã thực hiện Thảo luận chính sách: Chuyển đổi số y tế - Hướng tới khai thác giá trị dữ liệu y tế dựa trên nền tảng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.
Báo cáo nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam về mặt kinh phí giúp nhóm nghiên cứu thực hiện chuỗi thảo luận chính sách này.
Báo cáo nhấn mạnh đến hai vấn đề chính: việc thiếu chiến lược dữ liệu và quy định pháp lý cụ thể đang ngăn cản tiến trình chia sẻ và khai thác dữ liệu số ngành y tế - yếu tố vốn đóng vai trò thu hút đầu tư và khởi nghiệp trong công nghệ y tế, từ đó phát triển hệ sinh thái y tế số thành công.
Đọc toàn bộ báo cáo chi tiết tại đây