Thảo luận chính sách: Hoàn thiện chính sách và khung khổ pháp luật về bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân và quyền riêng tư trong nền kinh tế số - Thảo luận và khuyến nghị

Thảo luận chính sách: Hoàn thiện chính sách và khung khổ pháp luật về bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân và quyền riêng tư trong nền kinh tế số - Thảo luận và khuyến nghị

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Thảo luận chính sách “Hoàn thiện chính sách và khung khổ pháp luật về bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân và quyền riêng tư trong nền kinh tế số” nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu và thảo luận chính sách về Kinh tế số do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) thực hiện.
Tài liệu này được sản xuất với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Các ý kiến, phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này do IPS chịu trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của Liên minh Châu Âu và tổ chức Oxfam tại Việt Nam.
Báo cáo được soạn thảo với mục đích góp phần cung cấp cho những người làm chính sách các góc nhìn và hướng tiếp cận hoàn thiện chính sách và quy định pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu và quyền riên tư ở Việt Nam. Trọng tâm chính của báo cáo là xác lập tiếp cận pháp lý tường minh cho vấn đề quyền riêng tư, khảo sát và phân tích các xu hướng xây dựng pháp lý của Mỹ và Châu Âu, hai khu vực đang đi đầu về phát triển công nghệ lẫn xây dựng nền tảng quản trị và khung pháp lý mới cho kinh tế số và đề xuất một số khuyến nghị cụ thể cho hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân và quyền riêng tư cho Việt Nam.
Báo cáo được chuẩn bị bởi nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), do luật sư Nguyễn Tiến Lập chủ trì soạn thảo.
Đọc toàn bộ báo cáo chi tiết tại đây