Ấn phẩm

Báo cáo Đánh giá ban đầu về tương tác giữa chính quyền và công dân trên môi trường số

Báo cáo Đánh giá ban đầu về tương tác giữa chính quyền và công dân trên môi trường số

Tăng cường tương tác giữa chính quyền với công dân trên môi trường số; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số.

View Detail Tải xuống