Báo cáo Đánh giá ban đầu về tương tác giữa chính quyền và công dân trên môi trường số

Báo cáo Đánh giá ban đầu về tương tác giữa chính quyền và công dân trên môi trường số

Ngày ban hành: 03/11/2022

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Báo cáo được Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022 nhằm đưa ra đánh giá tổng quan ban đầu về thực tiễn tương tác giữa chính quyền và người dân trên môi trường số, đo lường tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả tham gia của người dân vào nền quản trị công.

Việc đánh giá được thực hiên theo phương pháp tiếp cận quá trình, kết hợp với số liệu từ một số bộ chỉ số đánh giá đã có. Dựa trên số liệu báo cáo, nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của tương tác giữa chính quyền và người dân dựa trên 05 tiêu chí gồm Tính đầy đủ, tính dễ tiếp cận, tính hiệu quả, mức độ cập nhật, và tính minh bạch.

Các phát hiện chính:

  • Các địa phương đã có sự nỗ lực trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng và triển khai các kênh tương tác thúc đẩy quá trình tiếp cận thông tin, phản ánh kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, mức độ tác động và tính hiệu quả chưa cao, thiếu sự chuẩn hoá giữa các địa phương.
  • Các yếu tố đầu vào trong quá trình tương tác với người dân trên môi trường số đã được chú ý, quan tâm, như ban hành các văn bản pháp luật, hạ tầng kỹ thuật.
  • Quá trình thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan cần được cải thiện, đặc biệt là mức độ đáp ứng quyền, lợi ích của người dân trong việc tiép cận thông tin, tiếp nhận và phản hồi kịp thời phản ánh kiến nghị.