Báo cáo tóm tắt Hạ tầng số quốc gia - Nền tảng cho phát triển Việt Nam hướng tới 2045

Báo cáo tóm tắt Hạ tầng số quốc gia - Nền tảng cho phát triển Việt Nam hướng tới 2045

Ngày ban hành: 12/01/2024

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Hai cấu phần quan trọng nhất của Hạ tầng số quốc gia bao gồm Hạ tầng kết nối Internet và Hạ tầng Điện toán đám mây. Để 'có' internet, kết nối mạng trong nội bộ Việt Nam và kết nối với thế giới, có 02 phương tiện kết nối chính bao gồm hệ thống cáp (cáp đất liền và cáp quang biển) và kết nối vệ tinh. Hạ tầng điện toán đám mây gồm Dịch vụ Điện toán đám mây và Trung tâm Dữ liệu. Đây là hạ tầng quan trọng nhất cho lưu trữ, xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ số.
Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) thực hiện báo cáo này nhằm mục đích tổng hợp và đem đến bức tranh tổng quan về hệ thống hạ tầng số quốc gia; từ đó, tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo và xác định hướng tiếp cận chính sách điều chỉnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế số tại Việt Nam.