Báo cáo Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 Cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023

Báo cáo Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 Cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023

Ngày ban hành: 06/09/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Báo cáo nghiên cứu chính sách này là sản phẩm thứ hai nằm trong chuỗi hoạt động thảo luận chính sách về quản trị điện tử trong khu vực công do Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. Báo cáo nhằm tìm hiểu mức độ thân thiện của 63 cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ góc độ trải nghiệm của người dùng; từ đó đề xuất các giải pháp giúp hệ thống này dễ sử dụng hơn; thông minh và tiện dụng hơn.