Báo cáo Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các giao diện tương tác với người dân

Báo cáo Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các giao diện tương tác với người dân

Ngày ban hành: 07/07/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Báo cáo nghiên cứu “Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các giao diện tương tác với người dân của chính quyền địa phương” do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Nghiên cứu đánh giá tổng quan ban đầu về thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo quyền riêng tư, trên các cổng TTĐT, cổng DVCTT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ƯDTM của 50 tỉnh, thành phố.