Đánh giá và Xếp hạng Phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017

Đánh giá và Xếp hạng Phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017

Ngày ban hành: 16/06/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) công bố báo cáo thường niên Đánh giá và xếp hạng phát triển chính phủ điện tử Việt Nam năm 2017.
Đây là lần đầu tiên, một nghiên cứu toàn diện về Chính phủ điện tử được thực hiện thông qua thu thập và sử dụng số liệu thống kê, báo cáo về hoạt động ứng dụng tin học cho việc quản lý hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công, sử dụng từ nguồn dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.
Báo cáo Đánh giá và Xếp hạng Phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì thực hiện, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) thực hiện trực tiếp về mặt kỹ thuật. Báo cáo có mục đích cung cấp một bức tranh tổng quan về Chính phủ điện tử tại Việt Nam, đánh giá và xếp hạng các Bộ, ngành, địa phương về mức độ phát triển Chính phủ điện tử cũng như chỉ ra những vấn đề và gợi ý giải pháp cho việc thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.
Đọc toàn bộ báo cáo chi tiết tại đây