Điểm nghẽn của Thể chế Kinh tế: Giấy phép và Điều kiện Kinh doanh - Bãi bỏ và Cách tiếp cận mới

Điểm nghẽn của Thể chế Kinh tế: Giấy phép và Điều kiện Kinh doanh - Bãi bỏ và Cách tiếp cận mới

Ngày ban hành: 13/06/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Năm 2017, bản phân tích chính sách về “Điểm nghẽn của Thế chế Kinh tế: Giấy phép và Điều kiện kinh doanh - Bãi bỏ và Cách tiếp cận mới” được thực hiện bởi hai chuyên gia độc lập, đó là ông Huy Đức, nhà báo, chuyên gia về phân tích chính trị và chính sách công và ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia về Chính sách công tại Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS).
Nghiên cứu nhận được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho hoạt động thu thập thông tin, khảo sát doanh nghiệp và soạn thảo báo cáo; Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp trong các lĩnh vực In và Xuất bản, Du lịch và lữ hành khách sạn; Nông nghiệp và thực phẩm; Phân bón trong hoạt động cung cấp thông tin; các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tư pháp, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đóng góp ý kiến.
Thảo luận chính sách này tập trung vào ba vấn đề chính: (i) Khả năng thành công của Chính phủ khóa XIII với cách gỡ bỏ giấy phép và điều kiện kinh doanh như hiện nay; (ii) Những thất bại và bài học cải cách giấy phép từ 1999 đến nay; (iii) Lộ trình cùng giải pháp căn bản cho cải cách giấy phép và điều kiện kinh doanh, những việc cần làm cả trong ngắn hạn và dài hạn.
Đọc toàn bộ tài liệu chi tiết tại tại đây