Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Ngày ban hành: 05/07/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Chiều ngày 11/11, Bộ TT&TT phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

Hightlight Tài liệu hội thảo