Tọa đàm Chuyên đề “Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023”

Tọa đàm Chuyên đề “Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023”

Ngày ban hành: 26/07/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ sử dụng DVCTT của người dân, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), đã thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của các cổng DVCTT cấp tỉnh. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng tài trợ cho nghiên cứu này qua hợp phần "Đổi mới sáng tạo vì người dân" thuộc Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) từ cuối năm 2022.


Để chia sẻ kết quả nghiên cứu và trao đổi hàm ý chính sách và thực tiễn với các bên liên quan, IPS phối hợp với UNDP tổ chức tọa đàm “Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023”.