Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số"

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số"

Ngày ban hành: 16/01/2024

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số" là tập hợp các bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà quản lý từ khắp các ngành, nghề, lĩnh vực trên thực tiễn quan tâm và nghiên cứu về chủ đề dữ liệu cá nhân cho Hội thảo tổ chức vào tháng 11/2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp với Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH-CELG) tổ chức tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Kỷ yếu Hội thảo gồm 4 phần:
  • Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và pháp lý về dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Phần thứ hai: Về các biện pháp pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Phần thứ ba: Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các lĩnh vực cụ thể.
  • Phần thứ tư: Bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới góc nhìn quốc tế và so sánh.
Hội thảo Khoa học Quốc gia về "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam" đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi liên ngành về một vấn đề nền tảng trong chuyển đổi số. Trường Kinh tế, Luật & Quản lý nhà nước và IPS hy vọng rằng các ý tưởng này sẽ đóng góp vào việc định hình khung pháp lý về dữ liệu cá nhân tại Việt Nam trong thời đại số hóa.

Hightlight Tài liệu hội thảo